Najvažnije informacije o završnim i diplomskim radovima

Odabir teme

Za odabir koje se teme nude kod kojega nastavnika, možete se (ali nije obavezno) u periodu prije upisa interesirati kod pojedinih nastavnika. Prijavu za završni odnosno diplomski rad možete u studentskoj službi učiniti i bez prethodnih konzultacija s bilo kojim nastavnikom jer i tada ćete biti raspoređeni nekome u skladu sa željama i mogućnostima. 

Prijava završnog ili diplomskog rada i podizanje teme

 1. U upisnom periodu, u Studentskoj službi prijavite svoj 1. i 2. izbor predmeta za završni odnosno diplomski rad. Za mentora se u obrazac mora upisati ime nositelja predmeta iz kojega se želi upisati završni/diplomski rad, prema podacima fakulteta o nositelju predmeta za odabrani predmet.
 2. Vaši će obrasci doći predsjedniku Povjerenstva za završne i diplomske radove koji će prema primarnim i sekundarnim željama studente rasporediti po pojedinim mentorima (maksimalno poštujući želje studenata, ali i balansirajući opterećenje mentora) i mentorima poslati obrasce za zadavanje tema završnih i diplomskih radova.
 3. Mentori vraćaju potpisane zadatke.
 4. Studenti u oglašenom terminu za podjelu zadataka dolaze kod predsjednika Povjerenstva preuzeti svoje zadatke. 

Službeni dokumenti i upute za uređivanje radova

LaTeX je legalno besplatni programski paket koji omogućava ljepše i sigurnije uređivanje stručnih tekstova većega opsega, nego što je to izvedivo u nekom od popularnih editora teksta. Za naše potrebe, ovdje je pripremljen predložak koji prati upute RiTeha za strukturom završnog/diplomskog rada, a izlazni format je pdf. Uz upute koje je autor predloška priložio u ovom paketu, a nakon nešto upoznavanja s duhom LaTeXa, možete više vremena provesti baveći se vašim sadržajem, a manje brinuti o formatiranju rada jer to će za vas odraditi LaTeX.

  1. povucite (downloadajte) zip datoteku klikom na ikonu ili opciju za Download u prozoru koji se bude otvorio
  2. raspakirajte zip datoteku u proizvoljnu mapu na vašem računalu
  3. otvorite datoteku UPUTE.pdf i slijedite upute dane u njoj

Predaja završnog/diplomskog rada i obrana

 1. Kada je student dovršio rad i spreman ga je braniti, predaju završnoga ili diplomskog rada potrebno je prijaviti na studomatu (prema rokovima koji su dostupni i u skladu s rokovima oglašenima na web stranici studija - vidjeti sekciju iznad). Prijavu na studomatu je potrebno izvršiti barem 7 dana prije predaje rada, za koje vrijeme Studentska služba pripremi dosje svakoga studenta u vezi s obranom rada i potrebne obrasce.
 2. U oglašenom terminu, student/ica dolazi predati svoj rad predsjedniku Povjerenstva. Predaje se: 
  • 1 tvrdo uvezani primjerak rada i 
  • 2 CD-a na kojima se nalazi elektronička kopija rada u pdf formatu, a CD-ovi su označeni prema Uputama Fakulteta.
  • Potvrdu o provjeri originalnosti rada, izdanu (i potpisanu) od strane mentora.
 3. Ukoliko rad ima manjih formalnih nedostataka, predsjednik Povjerenstva će studentu vratiti rad na doradu i ponovnu predaju u roku do 3 radna dana.
 4. Ukoliko predsjednik Povjerenstva prihvati rad, student/ica će u idućih nekoliko dana od strane Studentske službe dobiti obavijest o terminu obrane rada ukoliko se radi o diplomskim radovima, a ukoliko se radi o završnim radovima, termin i način obrane rada određuje njegov mentor.
 5. Na obranu diplomskoga rada student/ica treba donijeti samo svoju prezentaciju u elektroničkom obliku (ppt ili pdf) i biti primjereno odjeven/a. Studenti mogu donijeti i svoj laptop, ali nisu obavezni. Prezentacija traje 10-15 minuta, nakon čega se odgovara na pitanja članova imenovanoga Povjerenstva za obranu diplomskoga rada. Nakon zaključenoga niza obrana, predsjednik Povjerenstva svim kandidatima čita ocjene kojima su ocijenjeni njihov rad i obrana.
 6. Kratko nakon obrane (najbolje istoga ili idućega dana), studenti se trebaju javiti u Studentsku službu radi završnih administrativnih formalnosti.

Osjetljivi detalji iz Pravilnika na koje treba obratiti pozornost

 • Za podizanje zadatka za završni/diplomski rad, student treba doći u terminu koji prethodno oglasi predsjednik Povjerenstva. Ukoliko se taj termin propusti, zadatak se može podignuti unutar idućih 30 dana, u dodatnom terminu koji oglasi predsjednik Povjerenstva. Ako student ni tada ne preuzme rad, Pravilnik određuje poništavanje teme završnog/diplomskog rada (čl. 7.) i student sljedeće godine podnosi novi zahtjev za zadavanjem teme završnog/diplomskog rada.
 • Ako student tri puta prijavi završni/diplomski ispit, a ne pristupi mu niti ga na vrijeme ne odjavi, upućuje se na ponovni postupak prijave rada sljedeće akademske godine.
 • U slučaju da student ne preda rad niti na jednom od šest rokova koji su predviđeni u akademskoj godini (čl. 10.), zadaje mu se novi zadatak (čl. 12.) u skladu s Pravilnikom (tj. sljedeće akad. godine, sukladno čl. 4.).
 • Student kojemu rad nije prihvaćen, po bilo kojoj osnovi (čl. 22.), i/ili koji je po bilo kojoj osnovi negativno ocijenjen na završnom/diplomskom ispitu, ima pravo još jedanput podnijeti zahtjev za zadavanjem završnog/diplomskog rada, s tim da mora predložiti novoga mentora (čl. 22.).